Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 nhằm góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Chủ đề của Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 được chọn là “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, trẻ em, hộ gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân để hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Một số thông điệp chính của Tuần lễ:

  • Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023.
  • Nước sạch và vệ sinh an toàn mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.
  • Thực hiện cấp nước an toàn là thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.
  • Tiếp cận nước an toàn là quyền và nghĩa vụ của mỗi người.
  • Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống.
  • Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước.
  • Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.
  • Nhà tiêu sạch, cộng đồng văn minh.
  • Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một hành động tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường

PHÒNG CTXH