Thông tư số 14/2023/TT-BYT về Quy định trình tự, thử tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Thông tư số 14/2023/TT-BYT về Quy định trình tự, thử tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập của Bộ Y tế ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2023

Văn Bản Giá Gói Thầu Mua Hàng Hóa Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế

Bài viết cùng chủ đề: