Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

NĐ Số 48.2023.NĐ CP Sửa đổi, Bổ Sung Một Số điều Của NĐ Số 90.2020 Về đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng CB, CC, VC

 

Bài viết cùng chủ đề: