Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị

     Sáng ngày 17/8/2022, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị“Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh việnchủ trì hội nghị.

     Phát biểu chỉ đạo tạihội nghị, TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: đây là lớp tập huấn có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản củachiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đưa nội dung văn kiện Hội nghị nhanh đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại hội nghị

     Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản: Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch cảu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 34 – KL/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện Kết luận số 34 – KL/TW của Bộ Chính trị.

     Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 18 – NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 – NQ/TW “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045”; Nghị quyết số 20 – NQ/TW “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21 – NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

     Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, giúp nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Bệnh viện; phát huy tinh thần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện các hiệu quả các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ Bệnh viện đã đề ra.

Toàn cảnh hội nghị

NGUỒN CTXH