GIÁ DỊCH VỤ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư 13 /2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế)

Phụ lục TT13 – 2019 – TT BYTt