Thư mời chào giá Chi phí Tư vấn (gói hoá chất xét nghiệm sinh hoá 2023)

Thư Mời Chào Giá Tư Vấn 27.3

Phụ lục
Danh mục gói thầu số 01
Phụ lục 1: Danh mục hàng hóa chào giá
Phu luc 2: Bảng báo giá

Bài viết cùng chủ đề: