Họp Đề án phát triển Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Tim mạch giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn 2030

Ngày 06/4/2023, TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Giám đốc Bệnh viện chủ trì cuộc họp để đóng góp ý kiến về đề án phát triển Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Tim mạch giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến 2030.

TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Giám đốc Bệnh viện chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe Bs. Đỗ Tất Thành – PGĐ Trung tâm Tim mạch và Bs. Nguyễn Phúc Kiên – Giám đốc Trung tâm Ung bướu báo cáo phân tích hoạt động và chuẩn bị cho đề án phát triển giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến 2030 của hai Trung tâm.

Bs. Nguyễn Phúc Kiên – Giám đốc Trung tâm Ung bướu báo cáo tại Hội nghị
Bs. Đỗ Tất Thành – PGĐ Trung tâm Tim mạch báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính – Giám đốc Bệnh viện đề nghị hai trung tâm và các phòng chức năng phối hợp để hoàn thiện đề án. Đồng thời yêu cầu, các đề án của hai trung tâm cần cụ thể và chi tiết hơn nữa, xây dựng có lộ trình cụ thể. Trong đó có kế hoạch đào tạo, bố trí nguồn nhân lực để phát triển chuyên môn kỹ thuật. Kế hoạch về số lượng giường bệnh và tổ chức bộ máy nhân sự; kế hoạch cho cơ sở vật chất – trang thiết bị, kế hoạch hạch toán kế toán và kế hoạch sử dụng nguồn vốn….

Sau khi hai trung tâm cùng các phòng chức năng xây dựng đề án, Bệnh viện sẽ trình báo cáo Sở Y tế và thuyết minh với UBND tỉnh để có kế hoạch đầu tư cho Bệnh viện, đặt nền móng phát triển Bệnh viện Ung Bướu Thái Bình và Bệnh viện Tim Thái Bình từ Trung tâm Ung bướu, Trung Tâm Tim Mạch. Dự kiến chia thành 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 (từ nay đến 2025) phát triển về nguồn nhân lực và chuyên môn – kỹ thuật, mở rộng các kỹ thuật đảm bảo theo phân hạng của Bệnh viện.
  • Giai đoạn 2 (từ 2025 đến 2030) Thực hiện đề án thành lập 2 bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Tim Thái Bình.

PHÒNG CTXH

Bài viết cùng chủ đề: