ThS. BS. NGUYỄN MẠNH HÙNG

Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến

Chức vụ: Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến

Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu

Thế mạnh chuyên môn: hồi sức, cấp cứu và đào tạo kỹ năng mềm

Quá trình công tác:

– 10/ 2000 – 10/ 2002: Bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Thái Bình

– 10/2002 – 01/2005: Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu – Tham gia cao học thạc sỹ Hồi sức cấp cứu tại Đại học Y Hà Nội

– 01/2005 – 6/2005: Tốt nghiệp thạc sỹ Hồi sức cấp cứu tại Đại học Y Hà Nội.

Bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Thái Bình

– 7/2005 – 01/2009: Bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Thái Bình

Cán bộ kiêm nhiệm phòng Kế hoạch tổng hợp

– 01/2009 – 8/2009: Bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Thái Bình

– 9/2009 – 9/2010: Bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Chỉ đạo tuyến

– 10/2010 – 7/2011: Bổ nhiệm Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu

– 7/2011 – 9/2012: Bổ nhiệm trưởng phòng Chỉ đạo tuyến

Kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu – Phụ trách trung tâm cấp cứu

– 9/2012 – 8/2013: Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến và kiêm nhiệm chức vụ trưởng khoa Cấp cứu

– 8/2013 – 7/2019: Giữ chức vụ trưởng phòng Chỉ đạo tuyến

– 7/2019 – nay: Giữ chức vụ Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến

– Tham gia khám bệnh theo yêu cầu tại khoa Khám bệnh