Ths.Bs. NGUYỄN ĐẶNG XỨNG

Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức

Chức vụ: Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức

Chuyên ngành: Gây mê hồi sức

Thế mạnh chuyên môn: Hồi sức mổ tim hở

Quá trình công tác:

  • Từ 2006 – 2007: Học ….tại Đại học Y Hà Nội
  • Từ 2007 – 2010: Bác sĩ khoa Gây mê hồi sức, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Từ 2010 – 2012: Học cao học tại Đại học Y Hà Nội
  • Từ 2012 – 2020: Bác sĩ khoa Gây mê hồi sức, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Từ 2020 – 2022: Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức, BVĐK tỉnh Thái Bình