BSCKII. NGUYỄN THỊ ÍCH

Trưởng khoa Thần kinh

Chức vụ: Trưởng khoa Thần kinh

Chuyên ngành: Thần kinh

Thế mạnh chuyên môn: Nội soi can thiệp đường tiêu hóa

Quá trình công tác:

  • Từ năm 1996 – 2002: Công tác tại khoa Thần kinh, BVDK tỉnh Thái Bình
  • Từ năm 2002 – 2004: Học chuyên khoa cấp I tại Đại học Y Hà Nội
  • Từ năm 2004 – 2012: Công tác tại khoa Thần kinh, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Từ năm 2012 – 2014: Học chuyên khoa cấp II tại Bệnh viện Bạch Mai
  • Từ năm 2014 – 2016: Công tác tại phòng Quản lý chất lượng
  • Năm 2016 – nay: Công tác tại khoa Thần kinh, BVĐK tỉnh Thái Bình