Thư mời chào giá Chi phí Tư vấn (gói VTYT thuộc quỹ BHYT thanh toán 2023)

Thư Mời Chào Giá 27.3 Mua Sắm VTYT Phục Vụ Khám Chữa Bệnh

Phụ lục
2 Danh mục gói thầu VTYT thuộc quỹ BHYT TT
Phụ lục 1_Danh mục hàng hóa chào giá VTYT
Phu luc 2_Bảng báo giá VTYT

Bài viết cùng chủ đề: