Thông báo về việc bán chất thải rắn y tế thông thường được phép thu gom phục vụ mục đích tái chế (bìa cát tông, vật liệu nhựa, vật liệu thuỷ tinh)

TB Chào Giá RTC

Bài viết cùng chủ đề: