Phòng Công tác xã hội
Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình được thành lập từ ngày 11/08/2016 theo quyết định số 880/QĐ – SYT của Giám đốc Sở Y tế.
Phòng Công tác xã hội ra đời và hoạt động dựa trên Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện do Bộ Y Tế hướng dẫn.
Kết nối yêu thương – chia sẻ cộng đồng
Nâng cao chất lượng – vững chắc niềm tin
1. Địa chỉ: P.114, Tầng 1, nhà H – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
2. Điện thoại: 02273 831 102
3. Cơ cấu nhân sự
Tống số : 26 cán bộ . Trong đó:
+ Trình độ Thạc sỹ : 03 người
+ Trình độ Đại học: 08 người
+ Trình độ Cao đẳng: 15 người

Ban lãnh đạo Phòng

Tổ chăm sóc khách hàng