Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ Xét nghiệm

| 09:12 | 12/12/2017

Biểu giá dịch vụ Xét nghiệm

  Stt Tên dịch vụ(BH) Đơn vị tính Giá BH Giá VP Giá YC
  1 XÉT NGHIỆM        
  2 XN VI SINH        
  3 Helicobacter pylori Ab test nhanh Lần                230.000                        50.000  
  4 Streptococcus pyogenes ASO Lần                  40.200                        40.200  
  5 Dengue virus NS1Ag test nhanh Lần                126.000                      126.000  
  6 Neisseria gonorrhoeae kháng thuốc giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  7 Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 2 môi trường lỏng Lần                800.000                      800.000  
  8 Chlamydia giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  9 Leptospira PCR Lần                720.000                      720.000  
  10 Ureaplasma urealyticum Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  11 Helicobacter pylori giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  12 Virus Ag miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  13 Virus giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  14 HBV genotype giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  15 Virus Ag miễn dịch tự động Lần                290.000                      290.000  
  16 HIV DNA Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  17 HBV kháng thuốc giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  18 EV71 genotype giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  19 Dengue virus serotype PCR Lần                800.000                      800.000  
  20 Enterovirus genotype giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  21 HPV genotype giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  22 Influenza virus A, B giải trình tự gene (*) Lần             2.610.000                   2.610.000  
  23 Rubella virus giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  24 Vi nấm giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  25 Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh) Lần                178.000                      178.000  
  26 Vi nấm kháng thuốc định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh) Lần                178.000                      178.000  
  27 Vi khuẩn kháng thuốc định tính Lần                189.000                      189.000  
  28 Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động Lần                189.000                      189.000  
  29 Test nhanh H.Pylori (kháng thể) Lần                          50.000  
  30 RF (Rheumatold Factor) Lần                          37.100  
  31 Phthirus pubis (Rận mu) nhuộm soi Lần                  40.200                        40.200  
  32 Treponema pallidum RPR định tính và định lượng Lần                  83.900                        83.900  
  33 Treponema pallidum RPR định tính Lần                  36.800                        36.800  
  34 Pneumocystis jirovecii nhuộm soi Lần                  40.200                        40.200  
  35 Taenia (Sán dây) soi tươi định danh Lần                  40.200                        40.200  
  36 Toxocara (Giun đũa chó, mèo) soi mảnh sinh thiết Lần                  40.200                        40.200  
  37 Trichinella spiralis (Giun xoắn) soi mảnh sinh thiết Lần                  40.200                        40.200  
  38 Trichomonas vaginalis nhuộm soi Lần                  40.200                        40.200  
  39 Vi nấm nhuộm soi Lần                  40.200                        40.200  
  40 Neisseria gonorrhoeae PCR Lần                450.000                      450.000  
  41 Chlamydia PCR Lần                450.000                      450.000  
  42 Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc Lần                287.000                      287.000  
  43 Neisseria meningitidis nuôi cấy, định danh và kháng thuốc Lần                287.000                      287.000  
  44 Mycoplasma hominis nuôi cấy, định danh và kháng thuốc Lần                287.000                      287.000  
  45 Ureaplasma urealyticum nuôi cấy, định danh và kháng thuốc Lần                287.000                      287.000  
  46 Vi nấm nuôi cấy và định danh hệ thống tự động Lần                287.000                      287.000  
  47 Trứng giun, sán soi tươi Lần                  40.200                        40.200  
  48 Trứng giun soi tập trung Lần                  40.200                        40.200  
  49 Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi Lần                  40.200                        40.200  
  50 Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) nhuộm soi Lần                  40.200                        40.200  
  51 Cysticercus cellulosae (Sán lợn) ấu trùng soi mảnh sinh thiết Lần                  40.200                        40.200  
  52 Gnathostoma ấu trùng soi mảnh sinh thiết Lần                  40.200                        40.200  
  53 AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang Lần                  63.200                        63.200  
  54 Streptococcus pyogenes ASO Lần                  40.200                        40.200  
  55 BK/JC virus Real-time PCR Lần                444.000                      444.000  
  56 Dengue virus IgM miễn dịch bán tự động Lần                149.000                      149.000  
  57 Dengue virus IgM/IgG test nhanh Lần                126.000                      126.000  
  58 EBV EA-D IgG miễn dịch bán tự động Lần                195.000                      195.000  
  59 HBV đo tải lượng Real-time PCR Lần                650.000                      650.000  
  60 HCV đo tải lượng hệ thống tự động Lần             1.310.000                   1.310.000  
  61 HCV đo tải lượng Real-time PCR Lần                810.000                      810.000  
  62 Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường Lần                230.000                      230.000  
  63 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi Lần                  65.500                        65.500  
  64 Neisseria meningitidis nhuộm soi Lần                  65.500                        65.500  
  65 Helicobacter pylori nhuộm soi Lần                  65.500                        65.500  
  66 Treponema pallidum nhuộm soi Lần                  65.500                        65.500  
  67 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường Lần                230.000                      230.000  
  68 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động Lần                287.000                      287.000  
  69 Angiostrogylus cantonensis (Giun tròn chuột) Ab miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  70 Angiostrogylus cantonensis (Giun tròn chuột) Ab miễn dịch tự động Lần                290.000                      290.000  
  71 Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  72 Hồng cầu trong phân test nhanh Lần                  63.200                        63.200  
  73 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi Lần                  36.800                        36.800  
  74 Demodex soi tươi Lần                  40.200                        40.200  
  75 Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi Lần                  40.200                        40.200  
  76 Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi Lần                  40.200                        40.200  
  77 Trichomonas vaginalis soi tươi Lần                  40.200                        40.200  
  78 Vi nấm soi tươi Lần                  40.200                        40.200  
  79 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi Lần                  40.200                        40.200  
  80 Measles virus Ab miễn dịch bán tự động Lần                245.000                      245.000  
  81 Measles virus Ab miễn dịch tự động Lần                245.000                      245.000  
  82 Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 1 môi trường lỏng Lần                720.000                      720.000  
  83 Vi hệ đường ruột Lần                  28.700                        28.700  
  84 Vi khuẩn khẳng định Lần                450.000                      450.000  
  85 Vi khuẩn nhuộm soi Lần                  65.500                        65.500  
  86 Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR Lần                345.000                      345.000  
  87 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen Lần                  65.500                        65.500  
  88 Mycobacterium leprae nhuộm soi Lần                  65.500                        65.500  
  89 Mycobacterium leprae mảnh sinh thiết Lần                  65.500                        65.500  
  90 Vibrio cholerae nhuộm soi Lần                  65.500                        65.500  
  91 Mycobacterium tuberculosis Mantoux Lần                  11.500                        11.500  
  92 RSV Ab miễn dịch bán tự động Lần                138.000                      138.000  
  93 Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch tự động Lần                290.000                      290.000  
  94 Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  95 Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch tự động Lần                290.000                      290.000  
  96 Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  97 Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch tự động Lần                290.000                      290.000  
  98 Entamoeba histolytica (Amip) Ab miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  99 Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  100 Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch tự động Lần                290.000                      290.000  
  101 Paragonimus (Sán lá phổi) Ab miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  102 Paragonimus (Sán lá phổi) Ab miễn dịch tự động Lần                290.000                      290.000  
  103 Schistosoma (Sán máng) Ab miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  104 Schistosoma (Sán máng) Ab miễn dịch tự động Lần                290.000                      290.000  
  105 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  106 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch tự động Lần                290.000                      290.000  
  107 Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  108 Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch tự động Lần                290.000                      290.000  
  109 Trichinella spiralis (Giun xoắn) Ab miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  110 Trichinella spiralis (Giun xoắn) Ab miễn dịch tự động Lần                290.000                      290.000  
  111 HBV genotype Real-time PCR Lần             1.550.000                   1.550.000  
  112 HPV genotype Real-time PCR Lần             1.550.000                   1.550.000  
  113 Vibrio cholerae Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  114 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  115 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR hệ thống tự động Lần                720.000                      720.000  
  116 Neisseria meningitidis Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  117 Chlamydia Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  118 Chlamydia Real-time PCR hệ thống tự động Lần                720.000                      720.000  
  119 Helicobacter pylori Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  120 Mycoplasma pneumoniae Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  121 Mycoplasma hominis Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  122 Treponema pallidum Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  123 Virus Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  124 HIV đo tải lượng Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  125 Dengue virus Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  126 HSV Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  127 VZV Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  128 EBV Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  129 EV71 Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  130 Enterovirus Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  131 Adenovirus Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  132 RSV Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  133 Rubella virus Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  134 Vi khuẩn test nhanh Lần                230.000                      230.000  
  135 Mycoplasma hominis test nhanh Lần                230.000                      230.000  
  136 Treponema pallidum test nhanh Lần                230.000                      230.000  
  137 Ureaplasma urealyticum test nhanh Lần                230.000                      230.000  
  138 Virus test nhanh Lần                230.000                      230.000  
  139 Cryptosporidium test nhanh Lần                230.000                      230.000  
  140 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh Lần                230.000                      230.000  
  141 Vi nấm test nhanh Lần                230.000                      230.000  
  142 Vi khuẩn định danh giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  143 Vi khuẩn kháng thuốc giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  144 Vibrio cholerae giải trình tự gene Lần             2.610.000                   2.610.000  
  145 Virus Ab miễn dịch tự động Lần                290.000                      290.000  
  146 Vi khuẩn định danh PCR Lần                720.000                      720.000  
  147 Vi khuẩn kháng thuốc PCR Lần                720.000                      720.000  
  148 Virus PCR Lần                720.000                      720.000  
  149 Coronavirus Real-time PCR Lần                720.000                      720.000  
  150 Vi nấm PCR Lần                720.000                      720.000  
  151 Dengue virus IgA test nhanh Lần                230.000                      230.000  
  152 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động Lần                287.000                      287.000  
  153 Vibrio cholerae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc Lần                287.000                      287.000  
  154 Vibrio cholerae soi tươi Lần                  65.500                        65.500  
  155 Treponema pallidum soi tươi Lần                  65.500                        65.500  
  156 Virus Ab miễn dịch bán tự động Lần                290.000                      290.000  
  157 Phản ứng CRP Lần                  21.200                        21.200  
  158 XN SINH HÓA        
  159 Định lượng Clo (dịch não tuỷ) Lần                  22.200                        22.200  
  160 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] Lần                  90.100                        90.100  
  161 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] Lần                137.000                      137.000  
  162 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] Lần                  84.800                        84.800  
  163 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] Lần                  26.500                        26.500  
  164 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] Lần                  53.000                        53.000  
  165 Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] Lần                  95.400                        95.400  
  166 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] Lần                  28.600                        28.600  
  167 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Lần                  21.200                        21.200  
  168 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] Lần                  21.200                        21.200  
  169 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lần                  21.200                        21.200  
  170 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Lần                  21.200                        21.200  
  171 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Lần                  21.200                        21.200  
  172 Định lượng Protein toàn phần [Máu] Lần                  21.200                        21.200  
  173 Định lượng Creatinin (máu) Lần                  21.200                        21.200  
  174 Định lượng Globulin [Máu] Lần                  21.200                        21.200  
  175 Định lượng Glucose [Máu] Lần                  21.200                        21.200  
  176 Định lượng Phospho (máu) Lần                  21.200                        21.200  
  177 Định lượng HbA1c [Máu] Lần                  99.600                        99.600  
  178 Định lượng IgE (Immunoglobuline E) [Máu] Lần                  63.600                        63.600  
  179 Định lượng IgG (Immunoglobuline G) [Máu] Lần                  63.600                        63.600  
  180 Định lượng IgM (Immunoglobuline M) [Máu] Lần                  63.600                        63.600  
  181 Định lượng IgA (Immunoglobuline A) [Máu] Lần                  63.600                        63.600  
  182 Định lượng Insulin [Máu] Lần                  79.500                        79.500  
  183 Định lượng Protein (dịch chọc dò) Lần                  21.200                        21.200  
  184 Xét nghiệm Khí máu [Máu] Lần                212.000                      212.000  
  185 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] Lần                132.000                      132.000  
  186 Định lượng Calci toàn phần [Máu] Lần                          12.700  
  187 Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] Lần                  26.500                        26.500  
  188 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] Lần                148.000                      148.000  
  189 Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] Lần                137.000                      137.000  
  190 Định lượng Urê máu [Máu] Lần                  21.200                        21.200  
  191 Định lượng Acid Uric [Máu] Lần                  21.200                        21.200  
  192 Định lượng Albumin [Máu] Lần                  21.200                        21.200  
  193 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Lần                  26.500                        26.500  
  194 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần                  26.500                        26.500  
  195 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần                  26.500                        26.500  
  196 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Lần                  26.500                        26.500  
  197 Đo hoạt độ Amylase [Máu] Lần                  21.200                        21.200  
  198 Định lượng Cystatine C [Máu] Lần                  84.800                        84.800  
  199 Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] Lần                          31.800  
  200 Định lượng Mg [Máu] Lần                  31.800                        31.800  
  201 Định lượng Sắt [Máu] Lần                  31.800                        31.800  
  202 Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] Lần                  26.500                        26.500  
  203 Định lượng Ferritin [Máu] Lần                  79.500                        79.500  
  204 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] Lần                  37.100                        37.100  
  205 Định lượng Cortisol (máu) Lần                  90.100                        90.100  
  206 Định lượng Pre-albumin [Máu] Lần                  95.400                        95.400  
  207 Định lượng Vitamin B12 [Máu] Lần                  74.200                        74.200  
  208 Định lượng 25OH Vitamin D (D3) [Máu] Lần                286.000                      286.000  
  209 Định lượng Folate [Máu] Lần                  84.800                        84.800  
  210 Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu] Lần                201.000                      201.000  
  211 Định lượng β2 microglobulin [Máu] Lần                  74.200                        74.200  
  212 Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu] Lần                174.000                      174.000  
  213 Định lượng Pro-calcitonin [Máu] Lần                392.000                      392.000  
  214 Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] Lần                402.000                      402.000  
  215 Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) [Máu] Lần                402.000                      402.000  
  216 Định lượng Troponin I [Máu] Lần                  74.200                        74.200  
  217 Phản ứng Rivalta [dịch] Lần                    8.400                          8.400  
  218 Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) [Máu] Lần                265.000                      265.000  
  219 Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) [Máu] Lần                201.000                      201.000  
  220 Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu] Lần                  95.400                        95.400  
  221 Đo hoạt độ Lipase [Máu] Lần                  58.300                        58.300  
  222 Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) [Máu] Lần                190.000                      190.000  
  223 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] Lần                  90.100                        90.100  
  224 Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] Lần                  84.800                        84.800  
  225 Xác định tế bào/ trụ hay các tinh thể khác Lần                            3.100  
  226 Định lượng Troponin T [Máu] Lần                  74.200                        74.200  
  227 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] Lần                  58.300                        58.300  
  228 Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] Lần                  63.600                        63.600  
  229 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] Lần                  63.600                        63.600  
  230 Định lượng Glucose (dịch não tuỷ) Lần                  12.700                        12.700  
  231 Phản ứng Pandy [dịch] Lần                    8.400                          8.400  
  232 Định lượng Protein (dịch não tuỷ) Lần                  10.600                        10.600  
  233 Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] Lần                  63.600                        63.600  
  234 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] Lần                  63.600                        63.600  
  235 Định lượng Amoniac (NH3) [Máu] Lần                  74.200                        74.200  
  236 XN HUYẾT HỌC        
  237 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Lần                  44.800                        44.800  
  238   Lần                          17.000  
  239 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) Lần                  38.000                        38.000  
  240 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                201.000                      201.000  
  241 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) Lần                  30.200                        30.200  
  242 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu Lần                  22.400                        22.400  
  243 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương Lần                  20.100                        20.100  
  244 Định nhóm máu tại giường Lần                  38.000                        38.000  
  245 Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) Lần                  33.600                        33.600  
  246 Máu lắng (bằng máy tự động); Lần                  33.600                        33.600  
  247 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) Lần                  35.800                        35.800  
  248 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp tập trung hồng cầu nhiễm) Lần                  35.800                        35.800  
  249 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                  78.400                        78.400  
  250 Tìm giun chỉ trong máu Lần                  33.600                        33.600  
  251 Tìm hồng cầu có chấm ưa bazơ Lần                  16.800                        16.800  
  252 Tìm mảnh vỡ hồng cầu Lần                  16.800                        16.800  
  253 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) Lần                  25.700                        25.700  
  254 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) Lần                  72.600                        72.600  
  255 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần                  72.600                        72.600  
  256 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                  28.000                        28.000  
  257 Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật PCR-RFLP Lần                584.000                      584.000  
  258 Phát hiện kháng thể kháng tiểu cầu bằng kỹ thuật Flow-cytometry Lần             2.115.000                   2.115.000  
  259 Rửa hồng cầu/ tiểu cầu bằng máy ly tâm lạnh Lần                132.000                      132.000  
  260 Sức bền thẩm thấu hồng cầu Lần                  36.900                        36.900  
  261 Tìm tế bào Hargraves; Lần                  62.700                        62.700  
  262 Tập trung bạch cầu; Lần                  28.000                        28.000  
  263 Rút máu để điều trị Lần                216.000                      216.000  
  264 Huyết đồ (bằng máy đếm laser) Lần                  67.200                        67.200  
  265 Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (bao gồm kim chọc tủy nhiều lần) Lần                523.000                      523.000  
  266 Phụ cấp Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (bao gồm kim chọc tủy nhiều lần) Lần      
  267 Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương (không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương) Lần                330.000                      330.000  
  268 Xét nghiệm tế bào học tủy xương (không bao gồm thủ thuật chọc hút tủy) Lần                143.000                      143.000  
  269 Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp nhuộm Peroxydase (MPO: Myeloperoxydase) Lần                  75.000                        75.000  
  270 Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp nhuộm Sudan đen Lần                  75.000                        75.000  
  271 Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS) Lần                  89.600                        89.600  
  272 Xét nghiệm Đường-Ham Lần                  67.200                        67.200  
  273 Thời gian phục hồi Canxi Lần                  30.200                        30.200  
  274 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động Lần                  61.600                        61.600  
  275 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động Lần                  39.200                        39.200  
  276 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động Lần                100.000                      100.000  
  277 Thời gian máu chảy phương pháp Duke Lần                  12.300                        12.300  
  278 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) Lần                  14.500                        14.500  
  279 Định lượng D-Dimer [Máu] Lần                246.000                      246.000  
  280 Nghiệm pháp rượu (Ethanol test) Lần                  28.000                        28.000  
  281 Nghiệm pháp Von-Kaulla; Lần                  50.400                        50.400  
  282 Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh Lần                100.000                      112.000  
  283 Phát hiện kháng đông ngoại sinh. Lần                  78.400                        78.400  
  284 Phát hiện chất ức chế phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh Lần                350.000                      350.000  
  285 Phát hiện chất ức chế không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh Lần                280.000                      280.000  
  286 Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bằng  Collagen/Epinephrine trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/Epi) Lần                852.000                      852.000  
  287 Xác định kháng nguyên S của hệ nhóm máu MNS (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                213.000                      213.000  
  288 Lọc bạch cầu trong khối hồng cầu Lần                561.000                      561.000  
  289 Lympho cross match bằng kỹ thuật Flow-cytometry Lần             2.174.000                   2.174.000  
  290 Điện di miễn dịch huyết thanh Lần             1.005.000                   1.005.000  
  291 Điện di protein huyết thanh Lần                360.000                      360.000  
  292 Định lượng G6PD Lần                  78.400                        78.400  
  293 Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] Lần                  78.400                        78.400  
  294 Định lượng Plasminogen; Lần                201.000                      201.000  
  295 Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer)  bằng Collagen/ADP trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/ADP) Lần                852.000                      852.000  
  296 Đếm số lượng tế bào gốc (stem cell, CD34) Lần             1.750.000                   1.750.000  
  297 Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ) Lần                  47.000                        47.000  
  298 Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc tử chị em Lần                490.000                      490.000  
  299 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) Lần                  39.200                        39.200  
  300 Xét nghiệm CD55/59 bạch cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) Lần                861.000                      861.000  
  301 Xét nghiệm CD55/59 hồng cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) Lần                558.000                      558.000  
  302 Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia) - Ab Lần             1.761.000                   1.761.000  
  303 Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia)- IgG Lần             1.761.000                   1.761.000  
  304 Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) Lần                  42.400                        42.400  
  305 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động [dịch não tủy] Lần                  90.100                        90.100  
  306 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động [dịch khớp] Lần                  90.100                        90.100  
  307 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động [dịch màng tim] Lần                  90.100                        90.100  
  308 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động [dịch màng phổi] Lần                  90.100                        90.100  
  309 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động [dịch màng bụng] Lần                  90.100                        90.100  
  310 HIV Ab miễn dịch bán tự động Lần                        103.000  
  311 HBsAg miễn dịch bán tự động Lần                  72.000                        72.000  
  312 HCV Ab miễn dịch bán tự động Lần                115.000                      115.000  
  313 Kháng thể kháng dsDNA (anti-dsDNA) bằng kỹ thuật ELISA Lần                246.000                      246.000  
  314 Định lượng kháng thể kháng Cardiolipin IgG/IgM Lần                571.000                      571.000  
  315 HBeAg miễn dịch bán tự động Lần                  92.000                        92.000  
  316 HBeAb miễn dịch bán tự động Lần                  92.000                        92.000  
  317 Xét nghiệm đếm số lượng CD3 - CD4 - CD8 Lần                385.000                      385.000  
  318 HIV Ab test nhanh Lần                          51.700  
  319 HBsAg test nhanh Lần                  51.700                        51.700  
  320 HCV Ab test nhanh Lần                  51.700                        51.700  
  321 Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) [cặn adis] Lần                  42.400                        42.400  
  322 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động [dịch rửa phế quản] Lần                  90.100                        90.100  
  323 Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) Lần                  42.400                        42.400  
  324 Xác định kháng nguyên s của hệ nhóm máu MNS (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần                  55.700                        55.700  
  325 XN MIỄN DỊCH        
  326 Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) [Máu] Lần                  79.500                        79.500  
  327 XN NƯỚC TIỂU        
  328 Định tính ma tuý trong nước tiểu. Lần                          60.000  
  329 Định lượng Protein (niệu) Lần                  13.700                        13.700  
  330 Định lượng Glucose (niệu) Lần                  13.700                        13.700  
  331 Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] Lần                  42.400                        42.400  
  332 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] Lần                  42.400                        42.400  
  333 Định tính Dưỡng chấp [niệu] Lần                  21.200                        21.200  
  334 Định lượng Cortisol (niệu) Lần                  90.100                        90.100  
  335 Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) [niệu] Lần                  42.400                        42.400  
  336 Định lượng Phospho (niệu) Lần                  20.100                        20.100  
  337 Định tính Porphyrin [niệu] Lần                  49.000                        49.000  
  338 Định lượng Amylase (niệu) Lần                  37.100                        37.100  
  339 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Lần                  37.100                        37.100  
  340 Định lượng Urê (niệu) Lần                  15.900                        15.900  
  341 Định lượng Axit Uric (niệu) Lần                  15.900                        15.900  
  342 Định lượng Creatinin (niệu) Lần                  15.900                        15.900  
  343 Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) Lần                  28.600                        28.600  
  344 Định lượng Canxi (niệu) Lần                  24.300                        24.300  
  345 XN KHÁC        
  346 Phụ cấp SPECT tưới máu cơ tim Lần      
  347 Phụ cấp SPECT não Lần      
  348 Đo vận tốc lan truyền sóng mạch Lần                  67.800                        67.800  
  349 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) Lần                  23.300                        23.300  
  350 Đo áp lực hậu môn trực tràng Lần                907.000                      907.000  
  351 Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) Lần                  67.800                        67.800  
  352 Đo áp lực thẩm thấu máu Lần                  86.800                        86.800  
  353 Định tính chất độc bằng sắc ký khí - một lần Lần             1.175.000                   1.175.000  
  354 Định lượng chất độc bằng sắc ký khí - một lần Lần             1.200.000                   1.200.000  
  355 Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần Lần                105.000                      105.000  
  356 Định tính độc chất bằng sắc ký lớp mỏng – một lần Lần                105.000                      105.000  
  357 Thăm dò huyết động bằng Swan Ganz. Lần             4.532.000                   4.532.000  
  358 Đo áp lực đồ bàng quang thủ công Lần                        124.000  
  359 Đo áp lực niệu đạo bằng máy Lần                134.000                      134.000  
  360 Đo áp lực thẩm thấu niệu Lần                  27.700                        27.700  
  361 Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước Lần                473.000                      473.000  
  362 Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học Lần             1.954.000                   1.954.000  
  363 Đo áp lực bàng quang ở người bệnh nhi Lần             1.896.000                   1.896.000  
  364 Đo lưu huyết não Lần                  40.600                        40.600  
  365 GIẢI PHẪU BỆNH        
  366 Phụ cấp Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) Lần      
  367 Tế bào học nước tiểu Lần                147.000                      147.000  
  368 Phụ cấp phẫu tích bệnh phẩm phẫu thuật khối u Lần      
  369 Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học Lần                147.000                      147.000  
  370 Chọc hút kim nhỏ mào tinh, tinh hoàn không dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                520.000                      520.000  
  371 Xét nghiệm lai tại chỗ gắn bạc hai màu (Dual-ISH) Lần             4.620.000                   4.620.000  
  372 Xét nghiệm lai tại chỗ gắn màu (CISH) Lần             5.320.000                   5.320.000  
  373 Tế bào học đờm Lần                147.000                      147.000  
  374 Tế bào học dịch chải phế quản Lần                147.000                      147.000  
  375 Tế bào học dịch rửa phế quản Lần                147.000                      147.000  
  376 Tế bào học dịch các tổn thương dạng nang Lần                147.000                      147.000  
  377 Tế bào học dịch rửa ổ bụng Lần                147.000                      147.000  
  378 Nhuộm May Grunwald – Giemsa Lần                147.000                      147.000  
  379 Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy Lần                147.000                      147.000  
  380 Cell bloc (khối tế bào) Lần                220.000                      220.000  
  381 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn Lần                407.000                      407.000  
  382 Quy trình nhuộm đỏ Congo kiềm (theo Puchtler 1962) Lần                276.000                      276.000  
  383 Nhuộm Giemsa trên mảnh cắt mô phát hiện HP Lần                262.000                      262.000  
  384 Nhuộm Grocott Lần                339.000                      339.000  
  385 Nhuộm Gomori cho sợi võng Lần                339.000                      339.000  
  386 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm… các bệnh phẩm tử thiết Lần                304.000                      304.000  
  387 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết Lần                304.000                      304.000  
  388 Nhuộm hai màu Hematoxyline- Eosin Lần                304.000                      304.000  
  389 Nhuộm Mucicarmin Lần                381.000                      381.000  
  390 Nhuộm PAS Periodic Acid Schiff Lần                360.000                      360.000  
  391 Nhuộm May – Grunwald- Giemsa cho tủy xương Lần                374.000                      374.000  
  392 Nhuộm xanh Phổ Perl phát hiện ion sắt Lần                374.000                      374.000  
  393 Nhuộm Diff – Quick Lần                147.000                      147.000  
  394 Nhuộm aldehyde fuchsin cho sợi chun Lần                374.000                      374.000  
  395 Nhuộm Shorr Lần                374.000                      374.000  
  396 Nhuộm Glycogen theo Best Lần                374.000                      374.000  
  397 Nhuộm ba màu theo phương Nhuộm 3 màu của Masson (i929) Lần                353.000                      353.000  
  398 Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da Lần                238.000                      238.000  
  399 Chọc hút kim nhỏ tuyến nước bọt Lần                238.000                      238.000  
  400 Chọc hút kim nhỏ các hạch Lần                238.000                      238.000  
  401 Chọc hút kim nhỏ mô mềm Lần                238.000                      238.000  
  402 Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế bào cổ tử cung – âm đạo Lần                322.000                      322.000  
  403 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou Lần                322.000                      322.000  
  404 Nhuộm HE trên phiến đồ tế bào học Lần                189.000                      189.000  
  405 Tế bào học dịch màng khớp Lần                147.000                      147.000  
  406 Nhuộm xanh alcian Lần                402.000                      402.000  
  407 Nhuộm PAS kết hợp xanh Alcian Lần                402.000                      402.000  
  408 Xét nghiệm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh Lần                493.000                      493.000  
  409 Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp Lần                238.000                      238.000  
  410 Tế bào học dịch màng bụng, màng tim Lần                147.000                      147.000  

  Số lượt xem: 1134 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227)3 834 281 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com