Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ ngày giường

| 11:46 | 07/12/2017

Biểu giá dịch vụ ngày giường

  STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP Giá YC
  1 NGÀY GIƯỜNG CHUYÊN KHOA        
  2 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh [Sau rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương] Lần 208000 214100  
  3 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt [Sau Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương] Ngày 208000 214100  
  4 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương]  Ngày 208000 214100  
  5 Phụ cấp trực theo ngày giường điều trị [1 người/1 ngày giường ĐT] Ngày      
  6 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Truyền nhiễm Ngày 217000 199100  
  7 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Thần kinh Ngày 217000 199100  
  8 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội Hô hấp Ngày 217000 199100  
  9 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ung bướu Ngày 217000 199100  
  10 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Nội cơ - xương - khớp Ngày 195000 178000  
  11 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Da liễu Ngày 195000 178000  
  12 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội tiết Ngày 217000 199100  
  13 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Tai - mũi - họng Ngày 195000 178000  
  14 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Răng - hàm - mặt Ngày 195000 178000  
  15 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Mắt Ngày 195000 178000  
  16 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày      
  17 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Ngày 195000 178000  
  18 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Y học cổ truyền Ngày 195000 178000  
  19 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa ngoại thần kinh Ngày 195000 178000  
  20 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Ngoại lồng ngực Ngày 195000 178000  
  21 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa ngoại tiêu hóa Ngày 195000 178000  
  22 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa ngoại thận - tiết niệu Ngày 195000 178000  
  23 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa chấn thương chỉnh hình Ngày 195000 178000  
  24 Giường Nội khoa loại 3 Hạng I - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Ngày 164000 146800  
  25 Giường Nội khoa loại 3 Hạng I - Khoa Y học cổ truyền Ngày 164000 146800  
  26 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày 292000 286400  
  27 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày 292000 286400  
  28 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày 292000 286400  
  29 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày 292000 286400  
  30 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày 292000 286400  
  31 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày 292000 286400  
  32 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Mắt [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày 292000 286400  
  33 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ung bướu [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày 292000 286400  
  34 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày 266000 250200  
  35 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày 266000 250200  
  36 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa ngoại tổng hợp Ngày 195000 178000  
  37 Ngày chăm sóc theo yêu cầu (loại I) Ngày   500000  
  38 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội tim mạch Ngày 217000 199100  
  39 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội tiêu hóa Ngày 217000 199100  
  40 Ngày chăm sóc theo yêu cầu (loại II) Ngày   350000  
  41 Ngày chăm sóc theo yêu cầu (loại (III) Ngày   300000  
  42 Ngày chăm sóc theo yêu cầu (loại IV) Ngày   200000  
  43 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày 266000 250200  
  44 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày 266000 250200  
  45 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày 266000 250200  
  46 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày 266000 250200  
  47 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Mắt [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày 266000 250200  
  48 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ung bướu [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày 266000 250200  
  49 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày 232000 214100  
  50 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày 232000 214100  
  51 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày 232000 214100  
  52 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày 232000 214100  
  53 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày 232000 214100  
  54 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày 232000 214100  
  55 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Mắt [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày 232000 214100  
  56 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ung bướu [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày 232000 214100  
  57 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày 208000 183000  
  58 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày 208000 183000  
  59 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày 208000 183000  
  60 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày 208000 183000  
  61 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày 208000 183000  
  62 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày 208000 183000  
  63 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Mắt [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày 208000 183000  
  64 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ung bướu [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày 208000 183000  
  65 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Hồi sức cấp cứu Ngày 411000 335900  
  66 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội tim mạch Ngày 411000 335900  
  67 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội tiêu hóa Ngày 411000 335900  
  68 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội cơ - xương - khớp Ngày 411000 335900  
  69 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội thận - tiết niệu Ngày 411000 335900  
  70 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội tiết Ngày 411000 335900  
  71 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Truyền nhiễm Ngày 411000 335900  
  72 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Thần kinh Ngày 411000 335900  
  73 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày 411000 335900  
  74 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày 411000 335900  
  75 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại lồng ngực Ngày 411000 335900  
  76 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày 411000 335900  
  77 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày 411000 335900  
  78 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày 411000 335900  
  79 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng Ngày 411000 335900  
  80 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt Ngày 411000 335900  
  81 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Mắt Ngày 411000 335900  
  82 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội Hô hấp Ngày 411000 335900  
  83 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ung bướu Ngày 411000 335900  
  84 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Huyết học Ngày 217000 199100  
  85 Giường Hồi sức tích cực Hạng I - Khoa Hồi sức tích cực Ngày 678000 632200  
  86 Giường Hồi sức tích cực Hạng I - Khoa Hồi sức tích cực [Khoa GMHS] Ngày 678000 632200  

  Số lượt xem: 1090 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  Tập huấn một số chuyên đề cho điều dưỡng Tập huấn một số chuyên đề cho điều dưỡng
  Can thiệp nút mạch cầm máu cứu sống bệnh nhân sau chấn thương vỡ thận Can thiệp nút mạch cầm máu cứu sống bệnh nhân sau chấn thương vỡ thận
  Lớp đào tạo mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện Lớp đào tạo mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện
  "Hiến máu tình nguyện năm 2019 " - Ngày hội hiến máu tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh "Hiến máu tình nguyện năm 2019 " - Ngày hội hiến máu tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh
  Mít tinh kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/03 Mít tinh kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/03
  Lễ đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 15189 : 2012 Lễ đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 15189 : 2012
  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng và các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng và các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình.
  Chương trình khám, tư vấn chăm sóc răng miệng cộng đồng miễn phí Chương trình khám, tư vấn chăm sóc răng miệng cộng đồng miễn phí
  Phát hành miễn phí thẻ khám chữa bệnh thông minh tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Phát hành miễn phí thẻ khám chữa bệnh thông minh tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
  Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức – người lao động bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức – người lao động bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
  Lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và nói chuyện chuyên đề “Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc gia đình” Lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và nói chuyện chuyên đề “Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc gia đình”
  " Blouse trắng - Trái Tim Hồng" - Ngày hội hiến máu tình nguyện của Cán bộ Viên chức ngành Y tế " Blouse trắng - Trái Tim Hồng" - Ngày hội hiến máu tình nguyện của Cán bộ Viên chức ngành Y tế
  Nút thành công động mạch phế quản, cứu sống bệnh nhân ho ra máu ồ ạt Nút thành công động mạch phế quản, cứu sống bệnh nhân ho ra máu ồ ạt
  Chuỗi hoạt động Vì người nghèo nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 Chuỗi hoạt động Vì người nghèo nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019
  Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com