Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ ngày giường

| 11:46 | 07/12/2017

Biểu giá dịch vụ ngày giường

  STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP
  1 NGÀY GIƯỜNG CHUYÊN KHOA      
  2 Giường Mapping Ngày    
  3 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh [Sau rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương] Lần            188.400             214.100
  4 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt [Sau Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương] Ngày            188.400             214.100
  5 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương]  Ngày            188.400             214.100
  6 Phụ cấp trực theo ngày giường điều trị [1 người/1 ngày giường ĐT] Ngày    
  7 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Truyền nhiễm Ngày            194.900             199.100
  8 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Thần kinh Ngày            194.900             199.100
  9 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội Hô hấp Ngày            194.900             199.100
  10 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ung bướu Ngày            194.900             199.100
  11 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Nội cơ - xương - khớp Ngày            175.400             178.000
  12 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Da liễu Ngày            175.400             178.000
  13 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội tiết Ngày            194.900             199.100
  14 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Tai - mũi - họng Ngày            175.400             178.000
  15 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Răng - hàm - mặt Ngày            175.400             178.000
  16 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Mắt Ngày            175.400             178.000
  17 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày    
  18 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Ngày            175.400             178.000
  19 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Y học cổ truyền Ngày            175.400             178.000
  20 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa ngoại thần kinh Ngày            175.400             178.000
  21 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Ngoại lồng ngực Ngày            175.400             178.000
  22 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa ngoại tiêu hóa Ngày            175.400             178.000
  23 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa ngoại thận - tiết niệu Ngày            175.400             178.000
  24 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa chấn thương chỉnh hình Ngày            175.400             178.000
  25 Giường Nội khoa loại 3 Hạng I - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Ngày            146.900             146.800
  26 Giường Nội khoa loại 3 Hạng I - Khoa Y học cổ truyền Ngày            146.900             146.800
  27 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày            265.100             286.400
  28 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày            265.100             286.400
  29 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày            265.100             286.400
  30 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày            265.100             286.400
  31 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày            265.100             286.400
  32 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày            265.100             286.400
  33 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Mắt [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày            265.100             286.400
  34 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ung bướu [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] Ngày            265.100             286.400
  35 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày            241.400             250.200
  36 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày            241.400             250.200
  37 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa ngoại tổng hợp Ngày            175.400             178.000
  38 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội tim mạch Ngày            194.900             199.100
  39 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội tiêu hóa Ngày            194.900             199.100
  40 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày            241.400             250.200
  41 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày            241.400             250.200
  42 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày            241.400             250.200
  43 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày            241.400             250.200
  44 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Mắt [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày            241.400             250.200
  45 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ung bướu [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] Ngày            241.400             250.200
  46 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày            210.100             214.100
  47 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày            210.100             214.100
  48 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày            210.100             214.100
  49 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày            210.100             214.100
  50 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày            210.100             214.100
  51 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày            210.100             214.100
  52 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Mắt [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày            210.100             214.100
  53 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ung bướu [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày            210.100             214.100
  54 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày            188.400             183.000
  55 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] Ngày            188.400             183.000
  56 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày            188.400             183.000
  57 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày            188.400             183.000
  58 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày            188.400             183.000
  59 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày            188.400             183.000
  60 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Mắt [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày            188.400             183.000
  61 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ung bướu [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] Ngày            188.400             183.000
  62 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Hồi sức cấp cứu Ngày            373.900             335.900
  63 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội tim mạch Ngày            373.900             335.900
  64 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội tiêu hóa Ngày            373.900             335.900
  65 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội cơ - xương - khớp Ngày            373.900             335.900
  66 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội thận - tiết niệu Ngày            373.900             335.900
  67 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội tiết Ngày            373.900             335.900
  68 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Truyền nhiễm Ngày            373.900             335.900
  69 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Thần kinh Ngày            373.900             335.900
  70 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày            373.900             335.900
  71 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày            373.900             335.900
  72 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại lồng ngực Ngày            373.900             335.900
  73 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày            373.900             335.900
  74 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày            373.900             335.900
  75 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày            373.900             335.900
  76 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng Ngày            373.900             335.900
  77 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt Ngày            373.900             335.900
  78 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Mắt Ngày            373.900             335.900
  79 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Nội Hô hấp Ngày            373.900             335.900
  80 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Ung bướu Ngày            373.900             335.900
  81 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Huyết học Ngày            194.900             199.100
  82 Giường Hồi sức tích cực Hạng I - Khoa Hồi sức tích cực Ngày            615.600             632.200
  83 Giường Hồi sức tích cực Hạng I - Khoa Hồi sức tích cực [Khoa GMHS] Ngày            615.600             632.200

  Số lượt xem: 821 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227)3 834 281 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com