Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Phòng Quản lý chất lượng  

Phòng Quản lý chất lượng

 

Trưởng phòng:

BS

Nguyễn Văn Thăng

 

 

Phó trưởng phòng:

BS

Hà Văn Hưng

 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ hiện nay

-   BS. Nguyễn Văn Thăng - Trưởng phòng

-    BS. Hà Văn Hưng - Phó trưởng phòng, Phụ trách Tổ An toàn người bệnh.

-    BS. Roãn Thị Thư Nghĩa, thành viên Tổ An toàn người bênh

-    BS. Lương Thị Mai Anh, thành viên Tổ Cải tiến chất lượng.

-    ĐD. Nguyễn Thị Lâm, phụ trách Tổ Hài lòng khách hàng.

2. Vị trí - Chức năng 

Phòng Quản lý chất lượng là một phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện có nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng và đề xuất các định hướng đầu tư phát triển Bệnh viện.

3. Nhiệm vụ

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng QLCL theo dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện của Bộ Y Tế ngày 26/11/2012.

- Xây dựng kế hoạch, đề án về quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng tại các khoa/ phòng.

-  Xây dựng quy định báo cáo sự cố y khoa và triển khai kế hoạch báo cáo sự cố y khoa tại ba khoa điểm  theo dự án  DoD -PEPE AR .

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý sự cố y khoa tại ba khoa điểm, giai đoạn I từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2015.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng được Bộ Y tế thừa nhận.

- Làm đầu mối triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng trong khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính tại bệnh viện.

 

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

4. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo:

-  01 Trưởng phòng

-  01 Phó trưởng phòng

Các cán bộ phòng:

- 01 bác sỹ chuyên trách

- 01 bác sỹ kiêm nhiệm

Nội dung chi tiết 


MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com